حرکت در هنر

حرکت در هنر و حرکت در هنرهای تجسمی

حرکت در هنر و یا هنرهای تجسمی با «توالی» و «تکرار» یک جسم یا یک حالت به وجود می‌آید و معمولا با نوعی «ریتم» همراه است.

هر یک از آثار زیر حسی از حرکت در هنر را القا می‌کنند.

 

جاکومو بالا / Giacomo Balla
دینامسیم سگ با تسمه قلاده / Dynamism of a Dog on a Leash
۱۹۱۲
رنگ روغن روی بوم
۱۰۹/۸ × ۸۹/۸ سانتی‌متر
گالری هنر آلبرایت ناکس، نیویورک

دینامسیم سگ با تسمه قلاده حرکت در هنر

 

آیدا کار / Ida Kar
پرتره بریژیت رایلی (هنرمند مکتب اُپ آرت)
۱۹۶۳
نگاتیو  ۶ × ۶ سانتی‌متر

پرتره بریژیت رایلی (هنرمند مکتب اُپ آرت)

پرتره بریژیت رایلی (هنرمند مکتب اُپ آرت)

 

پابلو پیکاسو
گرنیکا
۱۹۳۲
رنگ روغن روی بوم
۷۷۶/۶ × ۳۴۹/۳ سانتی‌متر
موزه رینا سوفیا، مادرید

پابلو پیکاسو گرنیکا

پابلو پیکاسو گرنیکا

 

حرکت در هنرهای تجسمی ممکن است با نقطه یا خط ایجاد گردد و به شکل‌های مختلفی مطرح شود. اندازه و مقدار حرکت ممکن است کوچک بزرگ پهن باریک تابیده و رشد یابنده باشد. شکل حرکت نیز ممکن است به صورت راست مدور مستقیم زیگزاگ مارپیچی گرد و تودرتو وجود داشته باشد. وضعیت و جهت آن نیز از جانب راست به چپ یا بالعکس از بالا به پایین از اطراف به جانب مرکز یا به همه جهات باشد. علاوه بر این حرکت ممکن است از نظر تعداد مدنظر قرار گیرد. حرکت که به وسیله عناصر تصویری ایجاد می‌گردد دارای انرژی تصویری است که بستگی به شدت عمل مواد طراحی و طراح و فعل طراحی دارد. فعال تر از نقطه خط می‌باشد که مهم‌ترین عنصر تصویری است و جلوه‌های مختلف حرکت را به وجود می اورد. اغلب تجربه‌های مستقیم حرکت زمانی اتفاق می‌افتد که چشم یک جهت خطی را دنبال می‌کند. این مورد ممکن است در سطح دوبعدی و در روی صفحه‌ای واقع شود یا اینکه در فضای سه بعدی ایجاد گردد. در هر صورت همواره حرکت در مسیرهای خطی مستتر است. خط کناره یا پیرامون اشکال یا احجام خود مسیر خطی را مشخص می‌کند که به هنگام مشاهده آن برای بیننده احساس حرکت را ایجاد می‌کند.