کارنامه‌کتاب آنلاین

نوروز ۱۴۰۰

بیشتر بدانیم

آموزش جامع

طراحی پارچه

بیشتر بدانیم

کارنامه‌کتاب

طرح پشتیبان

بیشتر بدانیم

مجموعه کتب

الفبای کنکور هنر

بیشتر بدانیم

مجموعه کتب۷رنگ

بیشتر بدانیم

مبانی نظری تئاتر عروسکی

بی‌گمان‭ ‬تئاتر‭ ‬عروسکی‭ ‬یکی‭ ‬از‭ ‬این‭ ‬رشته‌هایی‭ ‬است‭ ‬که‭ ‬ماهیت‭ ‬درونی‌اش‭ ‬فراتر‭ ‬از‭ ‬چیزی‭ ‬است‭ ‬که‭ ‬در‭ ‬ظاهر‭ ‬نشان‭ ‬می‌دهد‭.‬ نزدیکی‭ ‬با‭ ‬هنرهای‭ ‬تجسمی،‭ ‬رسانه‌های‭ ‬نو، ‬نظریات‭ ‬گوناگون‭ ‬ادبی،‭ ‬فلسفی‭ ‬و‭ ‬مانند‭ ‬این‌ها‭ ‬افقی‭ ‬پهناور‭ ‬و‭ ‬چند‭ ‬وجهی‭ ‬برای‭ ‬آن‭ ‬ترسیم‭ ‬کرده‭ ‬است‭ ‬که‭ ‬اگر‭ ‬دانشجویان‭ ‬و‭ ‬علاقه‌مندان‭ ‬تو‌جه‌شان‭ ‬را‭ ‬به‭ ‬آن‌ها ‬معطوف‭ ‬کنند،‭ ‬به‭ ‬سویه‌های‭ ‬نوینی‭ ‬از‭ ‬تئاتر‭ ‬عروسکی‭ ‬هدایت‭ ‬می‌شوند. هدف‭ ‬از‭ ‬نگارش‭ ‬مبانی‭ ‬نظری‭ ‬تئاتر‭ ‬عروسکی‭ ‬تدوین‭ ‬اصول‭ ‬معنایی‭ ‬و‭ ‬شکلی‭ ‬این‭ ‬رشته‭ ‬به‭ ‬منظور‭ ‬دست‌یابی‭ ‬به‭ ‬طرحی ‬برای‭ ‬مبانی‭ ‬نظری‭ ‬آن‭ ‬است‭ ‬تا از این راه، ‬کتاب تکیه‌گاهی برای رویکردهای پژوهشی و اجرایی شود.

۱. انتخاب کتاب یا بسته

۲. پرداخت امن

۳. ارسال با پست

۴. تحویل در محل