برگه وبلاگی

بافت در آثار هنری

انواع بافت در هنر

بافت در هنر  از طریق حس لامسه، احساس بصری و گاه به طور همزمان توسط هر دو حس صورت می‌گیرد. آثار هنری شامل چهار نوع بافت هستند: واقعی، ساختگی، انتزاعی، ابداعی.

انواع بافت در هنر:

ـ بافت واقعی کیفیتی‌ است در شیء که از طریق لامسه تجربه می‌شود.
ـ هرگاه ویژگی‌های بافتی شیء توسط نقاش عیناً تقلید شود، بافت ساختگی شکل می‌گیرد.
ـ بافت ابداعی بافتی است که با آن‌که اساسا برگرفته از چیزی‌ است، سابقه‌ای برای آن نمی‌توان یافت.
ـ در بافت انتزاعی، هنرمند بنابر ضرورت بافت اصلی را ساده وانتزاعی کرده است. این بافت عامل موثری در ترکیب‌بندی به شمار می‌رود.

تنوع بافت ، هنرمند هلندی، یوهانس ورمیر به چشم می‌خورد.
یوهانس ورمیر / Johannes Vermeer
درس موسیقی / The Music Lesson
۱۶۶۵
رنگ روغن روی بوم
۶۴/۵ × ۷۳/۳ سانتی‌متر
مجموعه سلطنتی بریتانیا،کاخ وینزُر

بافت مجموعه سلطنتی بریتانیا،کاخ وینزُر کارنامه کتاب

مجموعه سلطنتی بریتانیا،کاخ وینزُر

 

از بارزترین کیفیت های آثار پولاک می‌توان به ایجاد بافت از طریق نقاشی کنشی اشاره کرد.
جکسون پولاک (جکسن پالِک)
نقاشی دیواری روی زمینه قرمز هندی
۱۹۵۰
رنگ روغن روی بوم
۲۴۴ × ۱۸۳ سانتی‌متر
موزه هنرهای معاصر،تهران

بافت در اثر هنری موزه هنرهای معاصر،تهران

موزه هنرهای معاصر،تهران

پیکاسو در بسیاری از نقاشی‌های خود از بافت انتزاعی استفاده کرده است.
پابلو پیکاسو
Bottle of Vieux Marc, Glass, Guitar and Newspaper
۱۹۱۳
پاپیه کُله (کاغذ و چسب)
۴۶ × ۶۲ سانتی‌متر
موزه تِیت بریتانیا

بافت در اثر هنری موزه تِیت بریتانیا بافت

موزه تِیت بریتانیا بافت