برنامه آزمون‌ها

برنامه آزمو‌ن‌های آزمایشی کنکور هنر ۰۰۹۹

همان‌طور که در زیر مشاهده می‌کنید از بین ۱۵ نوبت آزمون آزمایشی کنکور هنر که کارنامه کتاب برگزار می‌کند، ۸ آزمون دارای بودجه‌بندی هستند و ۷ آزمون دیگر به دوره‌ی مطالب اختصاص دارند. برنامه‌هایی که می‌بینید مربوط به آزمون‌های نوبت ۱، ۲، ۴، ۵، ۷، ۸، ۱۲ و ۱۳ که بودجه‌بندی مخصوص به خود را دارند. دیگر آزمون‌ها به شرح زیر به دوره‌ی مطالب می‌پردازند:
   آزمون نوبت ۳ >> دوره‌ی مطالب آزمون‌‌های ۱ و ۲     آزمون نوبت ۶ >> دوره‌ی مطالب آزمون‌‌های ۴ و ۵     آزمون نوبت ۹ >> دوره‌ی مطالب آزمون‌‌های ۷ و ۸     آزمون نوبت ۱۰ >> دوره‌ی مطالب آزمون‌‌های ۱ و ۲ و ۴     آزمون نوبت ۱۱ >> دوره‌ی مطالب آزمون‌‌های ۵ و ۷ و ۸     آزمون نوبت ۱۴ >> دوره‌ی کل مطالب کنکور هنر       آزمون نوبت ۱۵ >> دوره‌ی کل مطالب کنکور هنر