برنامه آزمون‌ها

برنامه آزمو‌ن‌های آزمایشی کنکور هنر ۰۰۹۹

همان‌طور که در زیر مشاهده می‌کنید از بین ۱۵ نوبت آزمون آزمایشی کنکور هنر که کارنامه کتاب برگزار می‌کند، ۸ آزمون دارای بودجه‌بندی هستند و ۷ آزمون دیگر به دوره‌ی مطالب اختصاص دارند. برنامه‌هایی که می‌بینید مربوط به آزمون‌های نوبت ۱، ۲، ۴، ۵، ۷، ۸، ۱۲ و ۱۳ که بودجه‌بندی مخصوص به خود را دارند. دیگر آزمون‌ها به شرح زیر به دوره‌ی مطالب می‌پردازند:

   آزمون نوبت ۳ >> دوره‌ی مطالب آزمون‌‌های ۱ و ۲
 
آزمون نوبت ۶ >> دوره‌ی مطالب آزمون‌‌های ۴ و ۵
 
آزمون نوبت ۹ >> دوره‌ی مطالب آزمون‌‌های ۷ و ۸
 
آزمون نوبت ۱۰ >> دوره‌ی مطالب آزمون‌‌های ۱ و ۲ و ۴
 
آزمون نوبت ۱۱ >> دوره‌ی مطالب آزمون‌‌های ۵ و ۷ و ۸
 
آزمون نوبت ۱۴ >> دوره‌ی کل مطالب کنکور هنر
  
آزمون نوبت ۱۵ >> دوره‌ی کل مطالب کنکور هنر

آزمون نوبت ۱
آزمون نوبت ۲
آزمون نوبت ۴
آزمون نوبت ۵
آزمون نوبت ۷
آزمون نوبت ۸
آزمون نوبت ۱۲
آزمون نوبت ۱۳